E Quotation of items for Women Hospital Under DPDC Fund

Click below to download E Quotation of items for Women Hospital Under DPDC Fund required at DH Buldana.
Published on 11-12-2019

E-Quotation for various Equipement

Click below to download E-Quotation for various Equipement required at DH Buldana.
Published on 29-01-2020

E-Quotation for various items

Click below to download E-Quotation for various items required at DH Buldana.
Published on 31-01-2020

E-Quotation for Bera Test

Click below to download E-Quotation for Bera test at DH Buldana.
Published on 09-03-2020

E-Quotation for ROP Test

Click below to download E-Quotation for ROP test at DH Buldana.
Published on 09-03-2020

Supply of EQuotation for Medicine & Medical Consumables

Click below to download Supply of EQuotation for Medicine & Medical Consumables Under Corona Virus
Disease Prevention Scheme grand.
Published on 17-03-2020

Supply of EQuotation for Oxygen Concentrator

Click below to download Supply of EQuotation forOxygen Concentrator Under Corona Virus
Disease Prevention Scheme grand.
Published on 24-03-2020

Supply of EQuotation for Mobile Portable X-Ray Machine

Click below to download Supply of EQuotation for for Mobile Portable X-Ray Machine Under Corona Virus
Disease Prevention Scheme grant.
Published on 30-03-2020

Supply of EQuotation for Mobile Portable X-Ray Machine

Click below to download Supply of EQuotation for for Mobile Portable X-Ray Machine Under Corona Virus
Disease Prevention Scheme grant.
Published on 07-04-2020

Supply of EQuotation for RGK Wheelchair for Fencing

Click below to download EQuotation for Supply of RGK Wheelchair for Fencing under MP fund
Published on 06-05-2020

Supply of EQuotation for 3KVA Stabilizer for ventilators

Click below to download EQuotation for Supply of 3 KVA Stabilizer for ventilators
Published on 15-07-2020

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे विविध विभागात दरवाजे,खिडक्या व अल्युमिनियम सेक्शन दुरुस्तीचे काम करण्या साठी ई –दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 24-11-2020

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे वाहतुकीसाठी भाडे तत्वावर मोठी चार चाकी वाहने घेण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत.

Click below to download EQuotation 
Published on 24-11-2020

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे विविध विभागात कलर चे काम घेण्यासाठी इ दरपत्रके मागविण्याबाबत.

Click below to download EQuotation 
Published on 24-11-2020

Invitation of E-Quatation for Purchace of Mannequins under lakshy prograame of National Health Mission .

Click below to download EQuotation 
Published on 08-01-2021 

Invitation of E-Quatation for Printing & Installation Of Flex Hoarding in 4 Major places in Buldana for public awareness By DAPKU Department of District Hospital,Buldana

Click below to download EQuotation 
Published on 11-01-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथील रुग्णवाहिकांसाठी नवीन टायर ट्यूब खरेदी करण्यासाठी ई-दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 20-01-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत शासकीय व खाजगी शाळेत Yellow Line Campaign साठी पेंटिंग करण्यासाठी ई-दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 28-01-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा अंतर्गत रक्त पेढी करिता रजिस्टर ,फॉर्म व स्टीकर प्रिंटींग करून घेण्यासाठी ई-दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 01-02-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा अंतर्गत इलेक्ट्रोफोरोसीस कीट खरेदी करण्यासाठी ई-दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 02-02-2021 

Invitation of E-Quatation for Purchace of Mannequins under lakshy prograame of National Health Mission .

Click below to download EQuotation 
Published on 03-02-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत शालेय साहित्य खरेदीसाठी ई-दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 10-02-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे विविध विभागात गरजे नुसार सी.सी.टी.व्ही.सिस्टीम व संबंधित साहित्य खरेदीसाठी ई-दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 22-02-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे विविध विभागात गरजे नुसार LAN Cable व संबंधित साहित्य खरेदीसाठी ई-दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 22-02-2021 

कायाकल्प या कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा या संस्थेकरीता Equipement खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 4-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे २ पाणी शुद्धीकरण मशीन खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 8-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे 1 Vaccume Cleaner खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 8-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे BERA & OAE Test करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 10-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे Retinopathy of prematurity Test Test करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 10-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे BERA & OAE Test करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 10-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे किरकोळ साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 10-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे छपाई ,फाईल,झेरोक्स पेपर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 10-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे कार्यालयीन कामासाठी स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 10-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे SNCU विभागासाठी कलर बेडशीट ,ड्रेस व किरकोळ साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 15-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा अंतर्गत स्मृतीभ्रंश आजाराचे बुकलेट छपाई (DMHP) करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 16-03-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे एस.एन.सी.यु.विभागामध्ये सेन्ट्रल Oxygen 20 point चे करार वार्षिक देखभाल करणे बाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 16-03-2021 

जिल्हा स्त्री रुग्णालय बुलडाणा येथे कोविड-१९ चे अनुषंगाने मंडप साहित्याचा पुरवठा करण्या करीता ई- दरपत्रक मागविणे बाबत. बाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 01-04-2021 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे Para PAc Ventilators for Ambulance (Paediatrics,Adult) Make Smiths Medical -Refubrished खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 16-04-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे १)PORTABLE Suction 1 lit
२)SP 4000 (Syringe Pump Make BIMEDICS)
३) ambulance Radium Painting ४) Fabrication Rack / Work खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 16-04-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे Inverter 1500Watt with battery खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 20-04-2021

Supply of E-Quotation for Medicine/Surgical/Consumables/Lab materials/Dialysis Materials and other items Under MJPJAY/Regular Grant/Other available fund

Click below to download EQuotation 
Published on 30-04-2021

कोविड १९ चे अनुषंगाने जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा,सर्व कोविड केयर सेंटर येथे साधन सामुग्री खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत(water cooler storage ४० लिटर )

Click below to download EQuotation 
Published on 02-06-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा व अंतर्गत रुग्णालय येथील सर्व कोविड केयर सेंटर मधील मल्टीपार्या मोनीटर करीता पोर्टेबल Stand खरेदी करण्याकरीता ई-दरपत्रके सादर करणे बाबत.

Click below to download EQuotation 
Published on 05-08-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे विविध विभागात दरवाजे,खिडक्या व अल्युमिनियम सेक्शन दुरुस्तीचे काम करण्या साठी ई –दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 16-04-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे Vital wave (BIPHISIC Defab-7 inch color TFT Display Rechargable LITH Battery Make :Meastros खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 16-04-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे Inverter 2 KVA with battery खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 20-04-2021

जिल्हा स्त्री रुग्णालय,कोविड केयर सेंटर बुलडाणा येथे UPS 10 KVA ,Battery 100 AH खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविन्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 20-05-2021

कोविड १९ चे अनुषंगाने जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा,सर्व कोविड केयर सेंटर येथे साधन सामुग्री खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत(फ्रीज २२० लिटर सिंगल door)

Click below to download EQuotation 
Published on 2-06-2021

National Hepatatis Programme HBSAG & HCV Rapid Test Purchace

Click below to download EQuotation 
Published on 15-07-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथील नेत्र विभागाकरीता Opthalmic Microscope खरेदी करण्याकरीता ई-दरपत्रके मागविन्याबाबत.

Click below to download EQuotation 
Published on २० -१० -२०२१ 

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथिल विविध विभागात दरवाजे,खिडकी व अल्युमिनियम सेक्शन दुरुस्ती व नवीन अल्युमिनियम सेक्शनचे काम करणेबाबत. ई-दरपत्रके मागविन्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 22-02-2022

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे 1)HR(12.1 inch Multipara Monitor -ECG,SPO2,NIBP RR,TEMP Make :Biomedics Nellcor खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 16-04-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे 50 Liter RO Water Purifier machine खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 20-04-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे 10 KVA UPS खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 20-04-2021

जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा येथे वाहतुकीसाठी भाडे तत्वावर मोठे चारचाकी वाहन घेण्यासाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत.

Click below to download EQuotation 
Published on 01-06-2021

कोविड १९ चे अनुषंगाने जिल्हा रुग्णालय बुलडाणा,सर्व कोविड केयर सेंटर येथे साधन सामुग्री खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत (invertar १७०० watt २ battery सह १५० ampere)

Click below to download EQuotation 
Published on 02-06-2021

कोविड १९ अंतर्गत ICU करीता लागणारे साहित्य सामुग्री खरेदी करण्याकरीता ई-दरपत्रके मागविन्याबाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 18-07-2021

Supply of E-Quotation for ART centers items under NACO Fund

Click below to download EQuotation 
Published on10-02-2022

Supply of EQuotation for Medicine/surgical/Consumables/Lab materials/Dialysis Materials and other items Under MJPJAY/Regular Grand/ other available Fund

Click below to download EQuotation 
Published on 27-04-2022

वेस्टेज X-ray Films v fixer hypo liquid जुने न वापरात येणारे जास्तीत जास्त दराचे दरपत्रक सादर करणे बाबत.

Click below to download EQuotation 
Published on 23-06-2022

महात्मा जोतीबा फुले जन आरोग्य योजना बुलडाणा अंतर्गत रक्त चाचण्या करण्यासाठी e-दरपत्रके मागविणे बाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 08-08-2022

महात्मा जोतीबा फुले जन आरोग्य योजना बुलडाणा अंतर्गत चाचण्या करण्यासाठी e-दरपत्रके मागविणे बाबत

Click below to download EQuotation 
Published on 08-08-2022